Direct contact? Bel: 035 - 528 00 70

HomePrivacy

Privacyverklaring Adviesgroep Van der Roest                                   

Verantwoordelijkheid voor uw gegevens
Adviesgroep Van der Roest is de verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij hebben de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het kan zijn dat we met een specifieke privacyverklaring werken voor bepaalde producten en diensten. In dat geval geldt die specifieke privacyverklaring.

We respecteren uw privacy
Wij hechten veel waarde aan uw privacy. We doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met deze privacyverklaring geven we u graag duidelijkheid over wat we met uw persoonsgegevens doen.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die of direct over iemand gaan  of naar een persoon te herleiden zijn. Hierbij valt te denken aan een naam, adres, woonplaats, maar ook een telefoonnummer, een e-mailadres en geslacht. Alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, wordt verwerken van persoonsgegevens genoemd. Dit is een ruim begrip en hieronder kan in ieder geval worden verstaan het verzamelen, bewaren, doorzenden en vernietigen van persoonsgegevens.

Wettelijk kader
De omgang met persoonsgegevens wordt geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en dien opvolger de Algemene verordening Gegevensbescherming. Adviesgroep Van der Roest houdt zich aan de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving. Wij hebben onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van gegevens
We gaan zorgvuldig om met gegevens in het algemeen en privacy gevoelige in het bijzonder. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT – systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen, informatiebeveiligingsbeleid en training van onze medewerkers.

Doeleinden van verwerking van gegevens
Voor het optreden als assurantietussenpersoon van een of meerdere verzekeraars of een financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens. Adviesgroep Van der Roest werkt bij de uitvoering van haar dienstverlening samen met diverse andere bedrijven. In dat kader kan het voorkomen dat Adviesgroep Van der Roest persoonsgegevens verstrekt aan deze ondernemingen. Adviesgroep Van der Roest doet dit zorgvuldig en met inachtneming van de vereisten volgens de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving.

Gegevens uit externe bronnen
Naast de informatie die wij ontvangen, vragen wij informatie op via externe bronnen die wij betrouwbaar vinden. Dit om risico’s te beoordelen, onze dienstverlening te verbeteren en om gerichte aanbiedingen te kunnen doen. Het gaat daarbij om partijen zoals het RDW, Het Kadaster en dienstverleners op het gebied van datavergelijking.

Bijzondere persoonsgegevens
Soms hebben wij vanuit de aard van onze dienstverlening bijzondere gegevens nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kan worden gevraagd naar het eventuele strafrechtelijke verleden. Indien van toepassing zullen wij alleen vragen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financiële dienst.

Uw rechten
U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen.

Inzage en wijziging
Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u navraag doen door een schriftelijk verzoek aan ons te sturen. Als er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u ons verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen.

Wijzigingen
Adviesgroep Van der Roest heeft het recht om deze privacyverklaring zonder voorgaande aankondiging te wijzigen en/of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden op de website gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van een eventuele wijziging op de hoogte bent.

Vragen over privacy
Hebt u vragen, opmerkingen of een klacht over de wijze waarop Adviesgroep Van der Roest omgaat met persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de Privacy Officer van Adviesgroep Van der Roest.

Postadres:
Adviesgroep Van der Roest
Tav de Privacy Officer
Postbus 150
1270 AD Huizen

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw vraag, opmerking of klacht door Adviesgroep Van der Roest, dan kunt u uw klacht voorleggen aan:

Autoriteit persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag